Τα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (Α.Γ.Δ.) εμφανίζουν σημαντική δυσκολία στην κατανόηση ή/και στη χρήση της γλώσσας, που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά, αλλά και τη σχολική πρόοδο.

Ποια είναι τα σημάδια που μπορεί να εμφανίσουν τα παιδιά με Α.Γ.Δ.;
 • Γλωσσική επεξεργασία: μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στην ακοή, την κατανόηση και τη συγκράτηση πληροφοριών του συνομιλητή.
 • Ακολουθία οδηγιών: ιδιαίτερα στην περίπτωση που εμπεριέχεται αφηρημένο ή σύνθετο λεξιλόγιο.
 • Λεξιλόγιο: στην κατανόηση και τη χρήση ακριβούς λεξιλογίου.
 • Γραμματική: στην κατανόηση και χρήση γραμματικών κανόνων (σε γραπτό ή προφορικό λόγο), όπως επίσης στη σύνταξη και τη σωστή χρήση χρόνων.
 • Έκφραση ιδεών: στην έκφραση συναισθημάτων, ιδεών και στην αφήγηση ιστορίας.
 • Ερωτήσεις & απαντήσεις: στη διάρκεια του μαθήματος στο σχολικό πλαίσιο.
 • Μαθηματικά: ιδιαίτερα στα προβλήματα που απαιτούν κατανόηση μεγάλου εύρους πληροφοριών.
 • Ανάγνωση: στην κατανόηση μιας ιστορίας, μιας αφήγησης ή ενός κειμένου.
 • Φωνολογική ενημερότητα: στην αναγνώριση και χρήση ήχων/συλλαβών
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση: στην κοινωνική διάσταση της γλώσσας, στη δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων.

Η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή είναι μία κρυμμένη, αλλά πολύ συχνή κατάσταση για ένα παιδί που δυσκολεύεται στη χρήση ή/και στην κατανόηση της γλώσσας.

Πρόκειται για μια υποκατηγορία των αναγκών της ομιλίας, της γλώσσας και της επικοινωνίας.

Υποστηρικτικές στρατηγικές
 • Δώστε χρόνο στο παιδί, ώστε να επεξεργαστεί τις οδηγίες που δίνονται.
 • Χρησιμοποιήστε οπτικά βοηθήματα: σχεδιαγράμματα, ποικίλα γλωσσικά ερεθίσματα και απλές οδηγίες με σαφείς συμβολισμούς.
 • Κάντε χειρομορφές: χρησιμοποιήστε τα χέρια σας, τις εκφράσεις του προσώπου σας και τη γλώσσα του σώματός σας.
 • Κάντε το εσείς: χρησιμοποιήστε πολυαισθητηριακή διδασκαλία, για να βοηθήσετε τα παιδιά.
 • Τροποποιήστε την ομιλία σας: δώστε μία οδηγία τη φορά, χρησιμοποιήστε αργό ρυθμό ομιλίας και σύντομες προτάσεις στο λόγο σας.
 • Δώστε πληροφορίες: κάντε παύσεις, γίνετε σαφείς και προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε κυριολεκτική γλώσσα.
 • Λέξεις: διδάξτε με σαφήνεια χρήσιμο λεξιλόγιο για το παιδί.
 • Μικρά βήματα: μοιράστε τις δραστηριότητες σε μικρότερες επιμέρους ασκήσεις.
 • Επανάληψη: κάντε συχνές επαναλήψεις στις ασκήσεις που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, για να ενισχύσετε την κατάκτηση της δεξιότητας.
 • Δώστε το παράδειγμα: χρησιμοποιείστε με ακρίβεια αυτό που θέλετε να διδάξετε είτε στον προφορικό, είτε στο γραπτό λόγο.

Συγγραφή: Διεπιστημονική Ομάδα “λόγος + πράξη”

Επιμέλεια: Δημήτρης Μπαλτούμας ΟΤ, SI, CBT

Πηγή: Moor House, Research & Training Institute
print